Klępa z łoszakiem fot. puszczapiska.plPodobnie jak świat roślin, bardzo bogata jest fauna LKP Lasy Mazurskie. Do licznych mieszkańców Puszczy należą ważne gatunki łowne: jeleń, sarna dzik. Do stałych, choć ostatnio niezbyt licznych przedstawicieli fauny dużych ssaków, należy łoś, spotykany głównie we wschodniej i południowej części LKP obfitującej w większe pałacie terenów podmokłych i bagiennych. Bardzo długa jest lista występujących tu ssaków drapieżnych. Oprócz większości pospolitych gatunków, jak np. lis, jenot, borsuk, oba gatunki kun i tchórz, częsta jest - związana z wodami - wydra i bardzo liczna norka amerykańska. Lasy LKP zamieszkuje kilka rodzin wilków.Wilk fot. puszczapiska.pl Drapieżniki te spotyka się głównie w południowej części Puszczy Piskiej, znacznie mniej intensywniej penetrowanej przez turystów. Po latach nieobecności, ponownie obserwowane są na tym terenie rysie. Rozpowszechnionym gatunkiem stał się bóbr. Bogata, choć wciąż mało znana, jest fauna nietoperzy. Szczególnym walorem tych terenów jest ornitofauna. Obfitość wód sprzyja występowaniu ptaków wodno-błotnych. Gniazdują tu m. in. perkozy dwuczube, liczne gatunki kaczek. Większość tych ptaków spotkać można w rezerwacie biosfery "Jezioro Łuknajno", które znane jest przede wszystkim z wielkich stad łabędzi niemych odbywających tu pierzenie. Nie trudno o spotkanie z czaplą siwą, kormoranem, żurawiem, bocianem czarnym. Lasy LKP są ważną ostoją wielu ptaków drapieżnych, w tym gatunków nielicznych. Obszar ten zamieszkują bogate populacje bielika i orlika krzykliwego znacznie rzadsze są kanie - ruda i czarna oraz rybołów. Gatunkiem ginącym jest cietrzew zamieszkujący południowo-wschodnie krańce LKP, a spośród innych kuraków występują tutaj: kuropatwa, przepiórka i jarząbek.

Fragment publikacji: LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY MAZURSKIE" wyd. III, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 2010 r