Na terenie Puszczy Piskiej utworzono 14 rezerwatów:

 • Rezerwat przyrody Czaplisko Ławny Lasek -  niegdyś ornitologiczny (dalej widniej tak w rejestrze), teraz raczej faunistyczny o  powierzchni ok 7,62 ha. Chroniony jest tu ponad 200-letni drzewostan sosnowy, gdzie kiedyś gniazdowała kolonia czapli siwej. Rezerwat położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • Rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie - utworzony w roku 1972, obejmuje obszar Jez. Nidzkiego i tereny wokół niego. Powierzchnia to ok. 2935 ha.
 • Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie - ornitologiczny rezerwat przyrody w Gminie Pisz, w powiecie piskim (województwo warmińsko-mazurskie) na terenie Puszczy Piskiej. Położony ok. 4,6 km na południowy zachód od Pisza. Z ogólnej powierzchni 20,93 ha stanowią grunty leśne w zarządzie Nadleśnictwa Pisz, a 695,36 ha to grunty nieleśne – jezioro w zarządzie PZW. Utworzony został w 1971 roku dla ochrony miejsc lęgowych i żerowisk ptaków wodno-błotnych, a także miejsc tarliskowych wielu gatunków ryb.
 • Rezerwat przyrody Jezioro Warnołty - krajoznawczo - ornitologiczny rezerwat utworzony został w 1976 roku dla ochrony płytkiego i zarastającego Jez. Warnołty będącego odnogą jeziora Śniardwy. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gniazdowania. Powierzchnia 373,3 ha. Skupiska zarośli i lasów olszowych. Na terenie rezerwatu występują m.in.: rybitwa czarna, kania czarna, kania ruda, orzeł bielik, łabędź niemy, czapla siwa.
 • Rezerwat przyrody Królewska Sosna - leśno-torfowiskowy rezerwat położony  w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Utworzony został w 1959 roku dla ochrony drzewostanu Puszczy Piskiej oraz boru mieszanego. Chroni 200-letni mieszany starodrzew oraz trzy jeziorka Kruczki z reliktową florą torfowisk wysokich. Jest tu pomnikowa, obumarła już sosna, od której pochodzi nazwa rezerwatu. Jest także niemal 400-letni "Dąb nad Mukrem" im. K. Małłka o wysokości 30 m i obwodzie pnia ponad 5 m.
 • Rezerwat przyrody Krutynia - rezerwat przyrody utworzony w 1983 r. dla ochrony jeziora Krutyńskiego z zespołem roślinności wodnej wraz z górnym odcinkiem rzeki Krutyni. Rezerwat znajduje się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • Rezerwat przyrody Krutynia Dolna - krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny rezerwat położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie rezerwatu leżą: dolny odcinek rzeki Krutyni oraz: Jezioro Gardyńskie, Jezioro Malinówko,Jezioro Dłużec,Jezioro Smolak.Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie w naturalnym stanie krajobrazu polodowcowego, naturalnych ekosystemów wodnych oraz unikalnego bogactwa flory i fauny, a w szczególnościtorfowisk wysokich, przejściowych i niskich wraz z ich florą, oraz biotopów ptaków drapieżnych. Rezerwat charakteryzuje się bardzo urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni. Rzeka Krutynia jest popularnym szlakiem wodnych spływów kajakowych, a przez teren rezerwatu przebiegają lądowe szlaki turystyczne.
 • Rezerwat przyrody Jezioro Lisunie - rezerwat przyrody leży na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje silnie zarastające Jez. Lisunie ze stanowiskami rzadkich roślin wodnych. Utworzony został w 1958 roku dla zachowania i ochrony stanowiska kłoci wiechowatej oraz mchów glacjalnych. Brzegi jeziora są silnie zarośnięte przez trzcinę pospolitą. Dno pokryte jest warstwą 3,7 m mułu.
 • Rezerwat przyrody Pierwos - utworzony został w 1987 r. Chroni się tu fragment doliny Krutyni z przepływowym, zarastającym jeziorem Gardyńskim, naturalne biocenozy leśne, torfowiska, zróżnicowane ekosystem leśny, zarastające Jezioro Pierwos, strumienie Pierwos i Gardynka oraz ujście rzeki Krutyni. Występuje tu wiele starych drzew, zwłaszcza dębów. Z rzadkości florystycznych spotkać tu można wielosił błękitny – roślinę północną. W okresie jesienno-zimowym można zaobserwować interesującego ptaka rzek górskich i wyżynnych – pluszcza.
 • Rezerwat przyrody Piłaki - położony w gminie Sorkwity, nadleśnictwie Mrągowo. Ochroną objęto noclegowiska żurawi, miejsca żerowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków, stanowiska rzadkich gatunków roślin.
 • Rezerwat przyrody Pupy - leśny rezerwat położony na terenie gminy Świętajno, na terenie leśnictwa Szklarnia. Powołany dla ochrony: starodrzewu mieszanego złożonego z świerka, sosny, dębu i buka. Około 30% drzewostanu stanowią drzewa liczące ponad 100 lat, a niektóre mają nawet ponad 250 lat.
 • Rezerwat przyrody Strzałowo - rezerwat przyrody położony w powiecie mrągowskim w gminie Piecki na terenie nadleśnictwa Strzałowo. Został utworzony w celach naukowych i dydaktycznych dla zachowania fragmentu lasu mieszanego charakterystycznego dla Puszczy Piskiej. Przedmiotem ochrony jest tu drzewostan sosnowy z domieszką dębu szypułkowatego, świerka oraz lipy drobnolistnej w wieku ok. 150 lat. Na terenie rezerwatu i w otaczających go drzewostanach występuje dość znaczna liczba roślin zielnych, sięgająca 115 gatunków. Spośród roślin podlegających ochronie gatunkowej spotykamy tu: lilię złotogłów, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty i widłak goździsty.
 • Rezerwat Jezioro Łuknajno - teren uznany za rezerwat przyrody (ornitologiczny) w 1947 (Dz. Urz. WRN w Olsztynie nr 10/24). Rezerwat ten położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ok. 5 km od Mikołajek. Od 1976 roku z uwagi na swoją wyjątkowo dużą wartość naukową, został on również objęty ochroną międzynarodową jako rezerwat biosfery w ramach programu UNESCO-MAB ("Człowiek i biosfera") oraz wpisany na listę dziedzictwa przyrodniczego świata. Ponadto, od roku 1983 został objęty międzynarodową konwencją RAMSAR, chroniącą obszary błotne i podmokłe. Łuknajno zostało wpisane na światową listę biosfery UNESCO. Łuknajno to położone na wysokości 115 m n.p.m. jezioro, szeroko rozlane na powierzchni 680 ha i połączone wąskim kanałem z jeziorem Śniardwy. Jezioro jest eutroficzne, bardzo wypłycone w daleko posuniętym procesie zarastania. Grząskie, muliste dno jeziora porastają zwarte skupienia ramienic. Brzegi jeziora przeważnie płaskie, otoczone są szerokim pasem szuwarów. Wokół występują rozległe torfowiska niskie, zajęte w części przez zarośla wierzbowe lub łąki kośne. Od strony południowej występuje płat typowej olszyny. W rezerwacie prowadzone są zoologiczne i ekologiczne badania naukowe. Na wschodnim brzegu jeziora Łuknajno znajduje się Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Dobrowolskiego (stacja jest położona w miejscowości Urwitałt). Rezerwat utworzono celem zachowania jednej z największych w Europie kolonii łabędzia niemego. Utrzymywaniu się tak licznej kolonii, liczącej w niektórych latach około 2000 osobników, sprzyja duża powierzchnia jeziora i korzystne warunki siedliskowe także dla wielu innych przedstawicieli fauny.
 • Rezerwat przyrody Zakręt - znajduje się on w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki, Nadleśnictwie Strzałowo, niedaleko miejscowości Krutyń. Ochroną objęty jest krajobraz morenowy. Utworzony dla ochrony dwustuletniego boru mieszanego z trzema niewielkimi dystroficznymi jeziorkami, otoczonymi zatrofieniami , na których występują tzw. wyspy pływające. Woda w jeziorkach (dystroficzne) jest silnie zakwaszona, a one same powoli zarastają nasuwającym się na lustro wody kożuchem torfowców (pło torfowiskowe). Często, pod wpływem wiatru i fal, kożuch ten rozrywa się i płaty roślin torfowiskowych dryfują po tafli jeziora. Są to właśnie tzw. pływające wyspy. Na skraju rezerwatu rośnie ok. trzystuletni Mazurski Dąb Bartny.

źródła: wikipedia,
Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego

Rezerwat Jezior...
Zakochana para
Czapla siwa
Łabędź niemy
Jezioro Nidzkie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem